Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus your own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.

Published by ANH

Tham vọng của một con người,cũng vì hoàn cảnh... Cho dù bản ra sau,miễn lo cho mẹ nhà cửa đoàn hoàn an phận tuổi già... Tham vọng kiếm tiền bài bạc ăn chơi,đời nhanh nghèo.... Tham vọng kiếm tiền,lo cho gia đình giúp xã hội... Nguyện vọng chỉ đơn giản,nhà cửa ổn định... từ thiện và nâng đỡ công nhân,nhận đồng lương xứng đáng.... Đời tôi lun chịu thiệt,chứng kiến ép lương lao động.... Chỉ có người nghèo mới hiểu,và trải đời mới biết.... Một bờ tường bên ngoài đẹp đẻ,nhưng thật sự bên trong toàn cát... Cũng như con người,bên ngoài đẹp đẻ nhưng bên trong thối nát... Thà để bề ngoài,thôi tha kệ đời đánh giá.... Nhưng phẩm giá bên trong,sống chất không để đồng tiền mua phẩm chất là OK rồi.... Tiền thôi mà,khó khăn thì thiếu thốn...đủ thứ phải lo,đầy đủ dư giả.. Được ấm no,tiền không dễ gì kiếm được rất quý,nhiều người nghĩ lúc mình đói đâu ai lo,giờ mình có mắt gì lo cho đời... Từ nhỏ đến lớn chưa nhận được gì từ nhà nước,nhà quá nghèo có đồ cứu trợ thôn đêm chia sẻ ae trong nhà ăn hết.... Giờ thì mình là người,kiếm tiền giúp đỡ người khổ hơn mình... Cuộc sống không biết ngày mai ra sau... Cứ kệ cuộc đời,giờ giàu rồi thực hiện thủ thường... Rút tiền về sửa nhà cửa,ổn định rồi đi giúp đời....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: